Privacyverklaring

AVG Dossier doet er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt AVG Dossiervaltijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je de website www.avgdossier.nl  bezoekt of op een andere manier met het AVG Dossier in contact treedt. AVG Dossier adviseert je daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met Het Netsetters via info@netsetters.nl

1. Gegevens
AVG Dossier verzamelt de volgende gegevens:

 • persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan AVG Dossier verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:
  • naam/gebruikersnaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • bank- en betaalgegevens
  • communicatie
 • gegevens die AVG Dossier ontvangt door het gebruik van de website welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:
  • IP-adressen
  • domeinnamen
  • browser – of telefoontypes
  • gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
  • cookies

2. Cookies
Bij het gebruik van de website kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

3. Google Analytics
Het AVG Dossier maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat AVG Dossier de volgende stappen heeft genomen:
-met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
-het anonimiseren van je IP-adres;
-het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
-geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

4. Mailchimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt AVG Dossier gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door Het AVG Dossier is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

5. Doeleinden
AVG Dossier gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

 • diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te verbeteren
 • nieuwe diensten te ontwikkelen
 • te factureren, vorderingen te innen en onderzoek te doen naar kredietwaardigheid
 • marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
 • service te verlenen en ondersteuning te bieden, klachten en/of geschillen te behandelen, daaronder begrepen het voeren van procedures, het uitvoeren van accountantscontroles en mogelijk andere activiteiten welke verband houden met de diensten
 • fraude te voorkomen en de continuïteit van de diensten te bevorderen
 • mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren
 • wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen

6. Inzage
AVG Dossier biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door AVG Dossier binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.

AVG Dossier zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

7. Derden
AVG Dossier een product van Netsetters (KvK 54898307) en persoonsgegevens zullen binnen deze bedrijven worden uitgewisseld. AVG Dossier hanteert altijd een passend beveiligingsniveau bij uitwisseling van dergelijke gegevens.

In andere gevallen worden persoonlijke gegevens niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, met domeinbeheerders, om juridische redenen en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of andere vertrouwde bedrijven.

8. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

9. Wijzigen privacyverklaring
AVG Dossier behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. AVG Dossier adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien AVG Dossier wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.